"IVAR GARBERG"
Mailkorrespondanse med sjøkaptein Ivar Garberg av sep. 1998 , hvorav kopi oversendt frilansjournalist Tor Gunnar Tollaksen i mars 2005:

Inkommen første mail fra Ivar Garberg 18 sep. 1998:
Return-Path: <igarberg@online.no>
Delivered-To: falk@reality.multinet.no
Date: Fri, 18 Sep 1998 01:46:43 +0200
From: Mona Garberg Sandringham <mona.sandringham@usa.net>
Reply-To: mona@israelmail.com
X-Accept-Language: no,en-US
To: falk@reality.multinet.no
Subject: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"

Ved en tilfeldighet kom jeg over din hjemmeside på internett. Jeg har lest den med en viss grad av forbauselse og forundring. Min tilknytning til "Kielland-saken" var knyttet til NOPEF, og senere til det såkalte "Kielland"-fondet.
Når det gjelder evt. narkotika ombord på "ALK", så ble jeg avhørt i Bergen av Politibetjent (Larsen?) fra Stavanger. Jeg hadde ingenting annet å foretelle ham enn ryktene fra Scotland, og at jeg ikke hadde kjennskap til noe utover dette. Jeg ble også bedt om å gi Stortingets Fiskeri- og Sjøfartskomite en orientering om saken etter oppslag i (Dagbladet?). Jeg fortalte en samlet komite at jeg ikke kunne gå god for sannhetsgehalten i noe av det som var kommet fram i pressen, forsåvidt gjaldt narkotika.
Det var ikke Rieber Mohn som ville ha meg med i noen undersøkelser, men statsadvokaten i Hordaland og Rogaland (Det var da ingen egen statsadvokat i Rogaland). Alsaker ønsket dette pga en reportasje I Bergens Tidende. Min oppgave som observatør til det såkalte "Professorutvalget" var kort og godt å holde Handels- og Sjøfartsdepartementet løpende orientert, og å se til at relevante opplysninger til enhver tid lå på bordet. Professorutvalget nektet først å ha en regjeringsoppnevnt (politisk) observatør til utvalget. Til dette svarte statsministeren at det da i så fall ville bli oppnevnt et nytt utvalg. Jeg hadde ingen oppgave som provokatør. Forsåvidt gjaldt det første snuforsøket, så oppholdt jeg meg hele tiden i Stavanger, som Regjeringens observatør. Dette hadde intet med Professorutvalget å gjøre. Jeg hadde forholdsvis god kontakt med Scott Kobus, og da vi begge var enige om at "den riggen som lå oppned i vannet" ikke hadde noe tilfelles med de foreliggende tegninger og opplysninger, underrettet jeg Regjeringen om at jeg anså snuforsøket som umulig å gjennomføre, fordi det ikke ble tatt hensyn til at det nødvendigvis var både åpne dører og ventiler, som skulle ha vært lukket (Dette viste seg senere å være riktig)og at snuforsøket straks burde innstilles. Stabilitetsberegningene som var lagt fram, kunne heller ikke stemme, og jeg anbefalte at Regjeringen konsulterte Sivilingeniør Knut Børset om riggens stabilitet. Tre timer etter min samtale med Handelsdepartementet, ble snuforsøket stanset.
Forsåvidt gjeldt det neste snuforsøket var min oppgave å besvare et enkelt spørsmål fra Statsministeren; "Er det teknisk mulig å snu riggen?" Mitt svar var "Ja", verken mer eller mindre enn dette ene ordet. Dette var godt nok for Nordli, men han la til "Men det blir ikke flere forsøk hvis dette går galt". Det ble lagt fra to alternativer, som begge ble ansett å være fullt ut gjennomførbare. Min oppgave var dermed slutt.
Som jeg tidligere har meddelt deg, har jeg ingen holdepunkter for å tro på sabotasjeteorien, og jeg har heller ingen som helst forutsetninger for å uttale meg om noe sånnt.
Helt til slutt; jeg har aldri tilhørt den Moskva-tro delen av Arbeiderpartiet. Tvert imot.
Ta en titt på http://members.tripod.com/~RadioBergen/ og hva jeg der skriver om bl.a. den nasjonale og internasjonale sosialisme, så forsår du hvor på villspor du er.
Min biografi er heller ikke særlig korrekt, rent geografisk.
Ivar Garbergh

Svarmail til Ivar Garberg 18. sep. 1998
Date: Fri, 18 Sep 1998 15:07:04
To: mona@israelmail.com
From: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"

Ivar Garberg,
Jeg har med interesse mottatt din mail. Verden er full av tilfeldigheter? Hvorvidt din uttrykte forbauselse og forundring er genuine eller kun en uttrykksform får være et åpent spørsmål. Min nysgjerighet vekkes imidlertid når jeg leser din e-mail adresse mona@israelmail.com
Det er og har vært min holdning at en rekke påstander, utsagn og rykter i forbindelse med Alexander L. Kielland katastrofen burde vært underlagt profesjonell etterforskning. I og med sakens internasjonale tilsnitt og det faktum at flere av de omkomne var utenlandske statsborgere fra UK og USA ville det være naturlig å innhente bistand fra FBI og Scotland Yard, hvorfor også det har vært og er et krav. Ansvaret i så måte påligger norske myndigheter i og med at havariet skjedde innenfor norsk juridisk territorium. Når så enda ikke har skjedd, til tross for gjentatte anmeldelser og anmodninger, er det uungåelig med spekulasjoner. De tekniske funn taler sitt tydelige språk.
Ingen har rett til å holde tilbake informasjon fra behørige myndigheter som kan bidra til oppklaring av kriminelle handlinger. Å gjøre så kan føre til delaktighet. Jeg meddelte Riksadvokatembetet ved daværende riksadvokat Fredrik Rieber Mohn og assisterende riksadvokat Tor Aksel Busch, den informasjon jeg hadde erfart via Kiellandfondet om narkotikadistribusjon fra Scotland til Norge via Kielland. Dette i møte og brevs form med kopi av skriftlige notater mottatt fra Kiellandfondet. Jeg er fortalt at i tillegg til deg er minst to andre personer avhørt om narkotika på Kielland. Ingen av disse avhørene fantes blandt Stavangerpolitiets dokumenter og ble senere etterlyst av Fondet. Du bekrefter i din e-mail at du ble avhørt i Bergen av en politibetjent (Larsen?) fra Stavanger om disse forhold.
Min nysgjerighet vekkes også til din tilknytning til NOPEF og bakgrunnen for ditt notat: "Sannheten dreper aldri - løgnen ofte" datert 6.5.1980 og din forbindelse til daværende, senere avdøde, riksadvokat Magnar Flornes.
Du bekrefter at du og Scott Kobus var enige om at den rigg som lå oppned i vannet ikke hadde noe tilfelles med de foreliggende tegninger og opplysninger for det første snuforsøket. Du nevner åpne dører og ventiler - kan disse ha blitt stillt åpne i ettertid som ledd i en dekkoperasjon, eller før havariet som ledd i en sabotasjeaksjon? Hva med erfaringene med tap av opprift og at der lekket luft ut av dekket under det første snuforsøket?
Angående din biografi får du ta det opp med Adresseavisen. Mot Dag utviklet seg kanskje ikke i Moskva-tro retning, men i en konkurrerende kommunistisk retning som Tito's Yugoslavia ?
Ole Østlund

Svarmail fra Ivar Garberg 23 sep. 1998
Return-Path: <mona@israelmail.com>
Delivered-To: falk@reality.multinet.no
Date: Wed, 23 Sep 1998 02:55:15 +0200
From: Ivar Garberg <mona@israelmail.com>
X-Accept-Language: en
To: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"
References: <199809181300.JAA16928@mx04.globecomm.net>

"Ole C. Ostlund" wrote:
Ivar Garberg, Jeg har med interesse mottatt din mail. Verden er full av tilfeldigheter? Hvorvidt din uttrykte forbauselse og forundring er genuine eller kun en uttrykksform får være et åpent spørsmål. Min nysgjerighet vekkes imidlertid når jeg leser din e-mail adresse mona@israelmail.com

Bare vær nysgjerrig, du :-)

Det er og har vært min holdning at en rekke påstander, utsagn og rykter i forbindelse med Alexander L. Kielland katastrofen burde vært underlagt profesjonell etterforskning. I og med sakens internasjonale tilsnitt og det faktum at flere av de omkomne var utenlandske statsborgere fra UK og USA ville det være naturlig å innhente bistand fra FBI og Scotland Yard, hvorfor også det har vært og er et krav. Ansvaret i så måte påligger norske myndigheter i og med at havariet skjedde innenfor norsk juridisk territorium. Når så enda ikke har skjedd, til tross for gjentatte anmeldelser og anmodninger, er det uungåelig med spekulasjoner. De tekniske funn taler sitt tydelige språk.
Ingen har rett til å holde tilbake informasjon fra behørige myndigheter som kan bidra til oppklaring av kriminelle handlinger. Å gjøre så kan føre til delaktighet. Jeg meddelte Riksadvokatembetet ved daværende riksadvokat Fredrik Rieber Mohn og assisterende riksadvokat Tor Aksel Busch, den informasjon jeg hadde erfart via Kiellandfondet om narkotikadistribusjon fra Scotland til Norge via Kielland. Dette i møte og brevs form med kopi av skriftlige notater mottatt fra Kiellandfondet. Jeg er fortalt at i tillegg til deg er minst to andre personer avhørt om narkotika på Kielland. Ingen av disse avhørene fantes blandt Stavangerpolitiets dokumenter og ble senere etterlyst av Fondet.

Jeg kan umulig forestille meg at Odd Kristian Reme ikke var fullt orientert om avhøret i Bergen, og at jeg intet hadde å fortelle til Larsen (?). Forklaringen på at det ikke finnes noen dokumeneter er vel den at det dreier seg om såkalte 0- dokumenter - altså ingen ting. Min kilde for disse ryktene var Odd Kristian Reme. Ryktene ble diskutert med 2 journalister i VG og Klassekampen. Vi arbeidet som i en "pool", dvs vi delte opplysninger med hverandre. Kanskje ble også Reme avhørt. Dersom han ikke hadde mer å fortelle enn hva han hadde fortalt meg, så var det altså null.

Du bekrefter i din e-mail at du ble avhørt i Bergen av en politibetjent (Larsen?) fra Stavanger om disse forhold. Min nysgjerighet vekkes også til din tilknytning til NOPEF

Jeg ble kontaktet av NOPEF et par timer etter at ulykken hadde skjedd, etter forslag fra Aksel Kloster, som forøvrig senere ble medlem av kommisjonen. Bakgrunnen for dette var at jeg hadde samarbeidet med Kloster om diverse sikkerhetsspørsmål mens han var i OED. Mitt oppdrag for NOPEF var avsluttet ved avlevering av det notatet du refererer til nedenfor. Notatet ble avlevert til NOPEF, den 5. april (ikke mai), altså en ukes tid etter ulykken. Hovedinnholdet ble senere referert i Bergens Tidende. Noen tid etter dette dannet notatet hovedpunktene i et foredrag jeg ble invitert til å holde for en Lloyds-konferanse i London.

og bakgrunnen for ditt notat: "Sannheten dreper aldri - løgnen ofte" datert 6.5.1980 og din forbindelse til daværende, senere avdøde, riksadvokat Magnar Flornes.

Jeg har aldri snakket med Flornes. Derimot hadde jeg et kort møte med Lyngtveit ved Riksadvokatens kontor, hvor jeg ga uttrykk for at det ville være en forsømmelse ikke å sjekke narkotikaryktene i forbindelse med Mariero (Bruns eiendom). Det var vel derfor jeg ble avhørt av Larsen(?).

Du bekrefter at du og Scott Kobus var enige om at den rigg som lå oppned i vannet ikke hadde noe tilfelles med de foreliggende tegninger og opplysninger for det første snuforsøket. Du nevner åpne dører og ventiler - kan disse ha blitt stillt åpne i ettertid som ledd i en dekkoperasjon, eller før havariet som ledd i en sabotasjeaksjon?

Et par dager etter ulykken fikk jeg kjennskap til at det i forbindelse med sveise- arbeider var strukket sveisekabler gjennom dørene, som ble stående åpne hver natt etter etter arbeidstid. Dette ble senere bekreftet av direkte funn å være tilfelle. Kablene var på plass, og dørrene var bundet opp. Altså ingen sabotasje, men ganske alminnelig menneskelig latskap og manglende oppfølging av rutiner. Når det gjelder de åpne ventilene, så dreier det seg om en av de mest vanlige unnlatelses- synder; latskap hindrer at manuelle ventiler stenges.

Hva med erfaringene med tap av opprift og at der lekket luft ut av dekket under det første snuforsøket?

Luftlommer, hva ellers?

Angående din biografi får du ta det opp med Adresseavisen.

Jeg trenger ingen kilder for å kjenne min egen biografi. Din rapport har ingen henvisning til Adresseavisen som kilde. Slik du har formulert deg, er det nok du som står som selvstendig kilde. Med andre ord; du har verken sjekket eller oppgitt dine kilder.

Mot Dag utviklet seg kanskje ikke i Moskva-tro retning, men i en konkurrerende kommunistisk retning som Tito's Yugoslavia ?

Et spørsmål for statsvitere og historieforskere. Ikke for meg. Var Ustasja bedre enn Tsjetnikene? Sosialisme er sosialisme, enten den er nasjonal eller internasjonal.
Ivar Garberg

Svarmail til Ivar Garberg 23. sep 1998:
Date: Wed, 23 Sep 1998 17:09:07
To: Ivar Garberg <mona@israelmail.com>
From: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland" >
Cc: egen

Tilbakemelding til Ivar Garberg på e-mail 02:55 23.09.98:
Når det gjelder notatene rundt Johan Brun, hans forbindelse til Stavanger Drilling, og narkotikatransporten fra Storbritania til Norge via Kielland, fastholdes at dette bør etterforskes med bistand av ekspertise fra Scotland Yard og FBI. Påstandene er for graverende til å kunne bortforklares uten behørig dokumentasjon.
Hvilke journalister i VG respektive Klassekampen diskuterte du dette med?
Interessant at du overfor Lyngtveit ved Riksadvokatens kontor ga uttrykk for at det ville være en forsømmelse ikke å sjekke narkotikaryktene i forbindelse med Johan Bruns eiendom på Mariero. Etter hva jeg erindrer var Aksel Kloster i mars 1980 personlig sekretær til daværende olje og energiminister Bjartmar Gjerde. Interessant at Aksel Kloster tok initiativ i Kiellandhavariet på siden av daværende handels og sjøfartsminister Reiulf Steen og justisminister (MotDag-ist) Andreas Cappelen.
Din opplysning om at notatet "Sannheten dreper aldri - løgnen ofte" ble avlevert til NOPEF 5. april må ha vært 6.april ettersom der i notatet på side 25 står: "Det har hittil (06.04.80) ikke vært mulig å kontrollere...osv." Interessant å observere at notatet, som også PAX-boken "Nordsjøtragedien", kom kort tid etter katastrofen på et tidspunkt hvor rigg og stagdeler fremdeles ikke var behørig undersøkt. Hvis oppdraget ditt for NOPEF ble avsluttet med dette hvorfor oversender du 06.05.80 rapporten til Rogaland Statsadvokatembete, c/o Tinghuset, Bergen sammen med diverse tilleggsmateriale, herunder en uttalelse fra deg på en redegjørelse fra AB INTERNAVIA i Gøteborg til NOPEF datert 14.04.80?
Hvordan hadde det seg at du et par dager etter havariet fikk kjennskap til at det var trukket sveisekabler gjennom dørene, som etter hva du skriver ble stående åpne hver natt etter arbeidstid? Der har fremkommet at det pågikk sveisearbeider i E-leggen og at døren i tårnkappen på E-leggen mest trolig har stått åpen hvilket påskyndet fylling av denne og kantring av plattformen. E-leggen er nærmeste legg til knutepunkt 4 hvor D4 staget er innfestet. Det er ikke utenkelig at sveiseutstyret ble benyttet i forbindelse med utskjæring av hullet i D4-staget ved knutepunkt 4. Hvorvidt dør, luker ble stående oppe som følge av det du benevner slendrian, eller som ledd i en sabotasjeaksjon, er et åpent spørsmål. Av hvilken grunn ble boreblokka heist opp i toppen av boretårnet? Den påvirker stabiliteten ved krengning.
Du sier at du under det første snuforsøket oppholdt deg i Stavanger som regjeringens observatør. På vegne av hvem? Reiulf Steen?
Din oppgave som observatør til det såkalte "Professorutvalget" sier du var kort og godt å holde Handels- og Sjøfartsdepartementet løpende orientert, og å se til at relevante opplysninger til enhver tid lå på bordet.
Som følge av det første snuforsøket og din kontakt med Scot Kobus bekrefter du at riggens tilstand ikke var som forventet og at der var luftlommer i konstruksjonen. Som sjøkaptein og maritim ekspert burde du reagert da snuretningen under planlegging av det andre snuforsøket ble endret, i forhold til det første, med fare for tap av oppdrift fra luftlommer og vannfylling i stedet.
Angående omtalen av deg selv kan du lese artikkel i Adresseavisen av 25. juli 1990 under; Aktuell i dag, med overskriften: "Politianmeldt radiosjef".
Ole Østlund
----------------------------------------------------------------
Til Tor Gunnar Tollaksen Svar fra Ivar Garberg og videre e-mail korrespondanse følger i Svarmail 3.2 Mvh Ole

Hei Tor Gunnar, Her kommer fortsettelse på dialogen med Garberg fra sep. 1998:
------------------------------------------------------------------

Svarmail fra Ivar Garberg 23. sep. 1998
Return-Path: <mona@israelmail.com>
Delivered-To: falk@reality.multinet.no
Date: Wed, 23 Sep 1998 23:13:09 +0200
From: Mona Garberg Sandringham <mona@israelmail.com>
X-Accept-Language: en
To: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"
References: <199809231502.LAA04756@mx03.iname.net>

"Ole C. Ostlund" wrote:
Tilbakemelding til Ivar Garberg på e-mail 02:55 23.09.98:
Når det gjelder notatene rundt Johan Brun, hans forbindelse til Stavanger Drilling, og narkotikatransporten fra Storbritania til Norge via Kielland, fastholdes at dette bør etterforskes med bistand av ekspertise fra Scotland Yard og FBI. Påstandene er for graverende til å kunne bortforklares uten behørig dokumentasjon.

ALK var pr definisjon et skip. Hvorvidt FBI eller Scotland Yard burde ha vært involvert, eller burde involveres, har jeg ingen formening om.

Hvilke journalister i VG respektive Klassekampen diskuterte du dette med?

Nåværende redaktør i Adresseavisen, Rolf Dyrnes Svendsen og Kjell Gjerseth. Det har aldri vært noen hemmelighet.

Interessant at du overfor Lyngtveit ved Riksadvokatens kontor ga uttrykk for at det ville være en forsømmelse ikke å sjekke narkotikaryktene i forbindelse med Johan Bruns eiendom på Mariero. Etter hva jeg erindrer var Aksel Kloster i mars 1980 personlig sekretær til daværende olje og energiminister Bjartmar Gjerde. Interessant at Aksel Kloster tok initiativ i Kiellandhavariet på siden av daværende handels og sjøfartsminister Reiulf Steen og justisminister (MotDag-ist) Andreas Cappelen.

Justisministeren hadde intet med dette å gjøre i min tid. Re.: Kloster: Ikke så rart, ettersom det var Oljedirektoratet som var ansvarlig for den operative sikkerheten under boring, mens Sjøfartsdirektoratet var ansvarlig for den maritime sikkerhet. Kloster opererte innenfor sitt mandatområde, idet NOPEF ikke var en maritim organisasjon.
Dessuten arbeidet jeg da med et oppdrag for Akergruppen, forsåvidt gjald sikkerheten for bøyelasterne Kloster hadde intet med min oppnevnelse i Handels- og Sjøfartsdepartementet. Den kontakten var etablert mange år tidligere, gjennom Sjøfartsdirektoratet og Norges Skipstekniske Forskningsinstitutt. Jeg var ansvarlig for sikkerhetsprosedyrene og opplæring av offiserer til kombinasjonsskipene som ble bygget for amerikansk regning i Jugoslavia. Disse skipenes konstruksjon skilte seg vesentlig fra de norske, som bare hadde enkelt skrog og enkel bunn. Våre hadde dobbelt skrog og dobbelt bunn, samt separate laste/ballast dukter (ikke rør). Jeg førte 6 av dem under garantitiden. Jeg jobbet endel med Vanga og Istra mht. teorier omkring eksplosjonsårsakene, som ble bekreftet av Universitet i Edinburgh, som mulige årsaker.

Din opplysning om at notatet "Sannheten dreper aldri - løgnen ofte" ble avlevert til NOPEF 5. april må ha vært 6.april

ja, det var 6. april

ettersom der i notatet på side 25 står: "Det har hittil (06.04.80) ikke vært mulig å kontrollere...osv." Interessant å observere at notatet, som også PAX-boken "Nordsjøtragedien", kom kort tid etter katastrofen på et tidspunkt hvor rigg og stagdeler fremdeles ikke var behørig undersøkt. Hvis oppdraget ditt for NOPEF ble avsluttet med dette hvorfor oversender du 06.05.80 rapporten til Rogaland Statsadvokatembete, c/o Tinghuset, Bergen sammen med diverse tilleggsmateriale, herunder en uttalelse fra deg på en redegjørelse fra AB INTERNAVIA i Gøteborg til NOPEF datert 14.04.80?

Det var Statsadvokaten som ba om å få rapporten. Han hadde lest om den i Bergens Tidende. Rogaland hadde på den tid ingen statsadvokat. Embedet ble ivaretatt fra Bergen. Hva Internavia var, husker jeg ikke.

Hvordan hadde det seg at du et par dager etter havariet fikk kjennskap til at det var trukket sveisekabler gjennom dørene, som etter hva du skriver ble stående åpne hver natt etter arbeidstid?

Fordi jeg snakket med de overlevende og fikk deres forklaringer.

Der har fremkommet at det pågikk sveisearbeider i E-leggen og at døren i tårnkappen på E-leggen mest trolig har stått åpen hvilket påskyndet fylling av denne og kantring av plattformen. E-leggen er nærmeste legg til knutepunkt 4 hvor D4 staget er innfestet. Det er ikke utenkelig at sveiseutstyret ble benyttet i forbindelse med utskjæring av hullet i D4-staget ved knutepunkt 4. Hvorvidt dør, luker ble stående oppe som følge av det du benevner slendrian, eller som ledd i en sabotasjeaksjon, er et åpent spørsmål. Av hvilken grunn ble boreblokka heist opp i toppen av boretårnet? Den påvirker stabiliteten ved krengning.

Årsaken var etter mitt skjønn at Stavanger Drilling åpenbart kuttet alle de hjørner det var mulig å kutte for å spare off hire. De vrei seg som marker hele tiden. At preventerblokka ble heist opp, var et av de avgjørende momenter for at jeg hevdet at de ansvarlige ombord ikke hadde begreper om stabilitet. De åpne dører og ventiler var to andre eksempler på at ledelsen ombord heller ikke hadde begreper om hensikten med vanntette dører, eller at de tok vanvittige sjanser med åpne øyne.
Preventerblokka ble tidlig et stridens eple. Stavanger Drilling benektet først at blokka i det hele tatt var ombord. Mine opplysninger sa det stikk motsatte. Jeg hevdet dessuten at blokka måtte være heist opp til boreposisjon (hvilket var et brudd på sikkerhetsbestemmelsene, idet riggen enda ikke var godkjent til boring), noe som ble bekreftet av overlevende i samtaler med meg. Stavanger Drilling stod på sitt, og mente at dersom blokka var i toppen, såmåtte det skyldes at den hadde glidd dit under kantringen. Den øverste delen av tårnet ble derfor beordret hevet slik at de faktiske forhold kunne avdekkes. Blokka ble funnet fastboltet og sikret i toppen av tårnet.

Du sier at du under det første snuforsøket oppholdt deg i Stavanger som regjeringens observatør. På vegne av hvem? Reiulf Steen?

Jeg var Regjeringens observatør, oppnevnt i Statsråd, og lønnet av Handel og Sjøfart, som jeg rapporterte til. Reiulf Steen var statsråd i startfasen. Siden kom det andre statsråder; Arne Skauge og Kari Gjesteby. Min stilling ble ikke endret av den grunn.

Din oppgave som observatør til det såkalte "Professorutvalget" sier du var kort og godt å holde Handels- og Sjøfartsdepartementet løpende orientert, og å se til at relevante opplysninger til enhver tid lå på bordet. Som følge av det første snuforsøket og din kontakt med Scot Kobus bekrefter du at riggens tilstand ikke var som forventet og at der var luftlommer i konstruksjonen. Som sjøkaptein og maritim ekspert burde du reagert da snuretningen under planlegging av det andre snuforsøket ble endret, i forhold til det første, med fare for tap av oppdrift fra luftlommer og vannfylling i stedet.

Ettersom du ikke har maritim utdanning, har du ingen forutsetninger for å uttale deg om maritime operative disposisjoner, og jeg står heller ikke til ansvar overfor ikke-sakkyndig oppfatninger. Ingen sjøkaptein diskuterer sånnt noe med ufaglærte. Capisco? Det var operasjonsledelsen som stod ansvarlig overfor min eneveldige beslutning, da den ble tatt. Ikke omvendt.
På daværende tidspunkt var forøvrig mine teorier om åpne dører og ventiler ikke bekreftet.
Såvidt jeg husker fikk operasjonsledelsen visse pålegg i forbindelse med tillatt anvendte ytre krefter og bruk av luftputer. Fra da av ble snuforsøket overvåket kontinuerlig, med løpende kontakt med Kobus, som selv var sjøkaptein. Tror du vi gad diskutere dette med landkrabber, tar du styggelig feil. Før jeg stoppet operasjonen, forvisset jeg meg forøvrig om at Kobus hadde fått sitt økonomiske oppgjør.

Angående omtalen av deg selv kan du lese artikkel i Adresseavisen av 25. juli 1990 under; Aktuell i dag, med overskriften: "Politianmeldt radiosjef".

Hehe. Jeg ble jo ikke akkurat mistenkt for å være sosialist av dem som anmeldte meg.
End of discussion
Ivar Garberg

Svarmail til Ivar Garberg 24 sep. 1998:
Date: Thu, 24 Sep 1998 16:37:49
To: Mona Garberg Sandringham <mona@israelmail.com>
From: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"
Cc: egen

Tilbakemelding på e-mail fra Ivar Garberg 23:13 23.09.98 +0200:
Det kan tydes i den retning at plassering av boreblokka i toppen av tårnet, fremtrekking av sveiseutstyr til E-leggen, åpne luker og dører som skulle vært lukket, var ledd i sabotasjeoperasjonen. Dette underbygger at operasjonen har vært "inside". Hvem som har gitt de ulike arbeidsordre og på hvilket grunnlag er ikke etterforsket. Ettersom havariet skjedde kort tid etter mannskapsbytte er dette tiltak som trolig har vært iverksatt under forrige mannskap. Ingen av mannskapet på Kielland før mannskapsbytte eller personer ombord på Edda er etter det jeg har erfart avhørt av politiet.
Mye tyder på at påtroppende plattformsjef Sæd under innspeksjon på et tidligere opphold oppdaget at plattformen hadde en svekkelse (utmatningsprekken i stag D6) og at denne mest sannsynlig ble rapportert til noen (hans foresatte i Stavanger Drilling - Sverre Bjørn Nilsen?). Hvem flere som i tilfelle fikk tilgang på denne informasjonen er ikke etterforsket - ble Veritas konsultert? og ble det vurdert dit hen at det ikke var kritisk om plattformen ble liggende inntil den allikevel om kort tid skulle forlate Edda-feltet?
Uansett: "han sto lagelig til for hugg" som Egil Skallgrimson sa etter 7 år gammel å ha kløyvd skallen på drengen (Snorre).
Du sier du var regjeringens observatør oppnevnt i Statsråd, og lønnet av Handels og Sjøfartsdepartementet, som du rapporterte til. Reiulf Steen var statsråd i startfasen. Siden kom andre statsråder sier du, Arne Skauge og Kari Gjesteby uten at din stilling ble forandret.
Kari Gjesteby kom vel etter Reiulf Steen i forbindelse med at Gro Harlem Brundtland gikk på som statsminister etter Oddvar Nordli våren 1981? Arne Skauge kom først etter valget og regjeringsskiftet høsten 1981. At din stilling var den samme under Steen og Gjesteby kan jeg forstå, men at den vedvarte under Skauge vil jeg gjerne ha dokumentert. Hvem var din(e) kontaktperson(er) i departementet?
I mellomtiden hadde Kiellandfondet kommet på banen og du belastet Fondet med honorar som teknisk konsulent. Hadde du dobbelfunksjon i denne perioden? Etter at jeg i slutten av april 1983 hadde påpekt store svakheter i snuprosedyren, gikk du sterkt ut mot Skauge med ordbruk som "Styrt senking". Var det i tilfelle for at du selv faglig sett ikke hadde holdt mål?
Jeg har vokst opp og levd med sjøen hele mitt liv fra jeg 3mndr gammel var med første gang i min fars seilbåt 8mR "Lucie IV" (46' - uten motor) i stille som i hardt vær. Som sønn av en skipsingeniør, Veritas-inspektør og skipsbygger lærte jeg mangt, ikke minst ved middagsbordet, bl.a. å inspisere også de vanskelig tilgjengelig områdene som f.eks. under dekk og i tanker. Min egen utdannelse som flyingeniør hvorav 2 års felles studium med skipsbyggerne ved Kungliga Tekniska Høgskolan skulle ikke svekke min kompetanse på det maritime felt, bl.a. innen hydrodynamikk og gassdynamikk. Flyingeniørstudiet ga meg også grunnleggende kompetanse i havarikommisjonsarbeide hvor en av hovedreglene er at man ikke skal trekke forhastede konklusjoner før datainnsamlingen er ferdig (som det å ta opp stagdeler fra nordsjøen). Min erfaring fra Aker med prosjektering og stabilitetsberegninger av de første Condeep-plattformer, utvikling og konstruksjon av ballast og oljelagringssystem til samme, innklusive prosedyrer for vertikal heving og senking av plattformen fra tørrdokk så vel som på feltet, tauing av dekk og montering av samme på betongunderstellet, og ledelsesansvar av ovennevnte i praksis skulle jeg anta sammen med min utdannelse og erfaring forøvrig, kvalifiserer til uttalelse god nok som visse andre.
At der kun dager før kontraktsinngåelse om andre snuoperasjon ble oppdaget hindringer på plattformens legger som medførte at innfestning av oppdriftstankene måtte endres oppfatter jeg som dårlig forberedelse og tegn på manglende erfaring. Videre at der ikke var tatt hensyn til drenering av vannlommer i konstruksjonen som følge av at luftlommer ved fortsatt rotasjon ville bli fyllt med vann. Kan du si hvor mange ganger større en gasslomme (X m3) på 50 meters dyp blir når den nærmer seg havflaten? Og hva blir tilleggsvekten hvis denne fanger vann og dette vannet skal heves med plattformen opp av vannet? Er der ikke gode maritime grunner for at profesjonelle bergere fortrinnsvis snur veltede konstruksjoner tilbake slik at fanget vann kan renne ut av de samme åpningene det kom inn gjennom, og ikke fortsetter snuingen 360 grader som ved andre snuforsøk? En vellykket snuing kunne først gjennomføres sensommeren 1983 (2-3 mndr forsinket) etter at der bl.a. ble laget dreneringshull i konstruksjonen og der ble gått på akkord med kravet til reserveoppdrift. Dette fordi oppdriftstankene ellers ville vært for små.
At sosialister og kommunister også er glad i penger, særlig andres, er ikke noe nytt.
Ole Østlund

Svar fra Ivar Garberg 24 sep. 1998: ............................................................................ Return-Path: <mona@israelmail.com>
Delivered-To: falk@reality.multinet.no
Date: Thu, 24 Sep 1998 20:44:11 +0200
From: Ivar Garberg <mona@israelmail.com>
X-Accept-Language: en
To: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"
References: <199809241431.KAA06825@mx04.globecomm.net>

Jeg har ingen forutsetninger for å drøfte vidløftige konspirasjonsteorier. Dette hendte for mer enn 18 år siden, og mine arkiver er dels stuet bort, dels overlatt andre, og jeg gider ikke gå inn i materien. Jeg har ikke peling på hvem som ble, eller ikke ble avhørt.
Forsåvidt gjelder Skauge, har vel Reme muligens noe å bidra med. Muligens finnes det endel dokumenter ved norsk oljemuseum (eller hva det nå heter) i Stavanger.
Jeg føler ikke behov for å etterkomme dine ønsker om å dokumentere noe som helst om min rolle i denne saken.
Ivar Garberg

Svarmail til Ivar Garberg, 25 sep. 1998:
Date: Fri, 25 Sep 1998 11:24:47
To: Ivar Garberg <mona@israelmail.com>
From: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"
Cc: egen

Tilbakemelding på e-mail fra Ivar Garberg 20:44 24.09.98 +0200:
Hvis du med vidløftige konspirasjonteoerier mener de notatene, datakortene, jeg i sin tid mottok fra Reme i Kiellandfondet, om narkotikaaktivitetene rundt Johan Brun og hans forbindelse til Stavanger Drilling som opererte Alexander L. Kielland-plattformen, Storebrand og andre interessenter, fortalte Reme at disse var utarbeidet av deg. Notatene (datakortene), både den såkalte originale versjonen og en noe senere variant fra 82 med diverse endringer + nye opplysninger med tittelen "Finansspillet om "Alexander L. Kielland" og "Henrik Ibsen", ble overlevert daværende Riksadvokat Fredrik Rieber Mohn i møte på hans kontor 21.12.87. Tilstede på møtet var forøvrig daværende ass. riksadv. Tor Aksel Busch, konsulent Engheim og fra min side adv. Terje Nordvi. Overleveringen er bekreftet i rekommandert brev, min ref; rek 571C/OCO datert Trh 30.12.87, sammen med oversendelse av supplerende informasjon deriblandt kopi av artikkel i Newsweek 6. jan 1986 omhandlende FBI rapport om mafiaens infiltrasjon i legitime virksomheter. Kopi av brevet ble bl.a. tilsendt Justisdepartementet.
Rieber Mohn var statsadvokat i Stavanger frem til like før Kielland-havariet da han ble ansatt i justisdepartementet under daværende justisminister Andreas Cappelen. Dette var vel mens Johan Brun drev sin virksomhet på Mariero?
At ikke mannskaper er avhørt viser at der er flere muligheter for videre etterforskning i inn og utland. Den bør imidlertid skje av mest mulig uhilded ekspertise med assistanse fra internasjonal ekspertise fra FBI og Scotland Yard. Dette gjelder også din rolle i saken, såvel som min og andres roller, herunder journalister (Rolf Dyrnes Svendsen, Kjell Gjerseth), embetsmenn og politikere. Når det gjelder sistnevnte kategori er det min holdning at saken når den tid kommer gjøres gjenstand for offentlig høring i Stortinget.
Med ditt engasjement fra et tidlig tidspunkt antar jeg du er kjent med avhøret av Carl Georg Andersen, født 13.05.27 i U.S.A., som på politikammeret i Mandal 15.04.1980 ga uttrykk for at han trodde det var sabotasje.
Ole Østlund

Svar fra Ivar Garberg 25 sep. 1998:
Return-Path: <mona@israelmail.com>
Delivered-To: falk@reality.multinet.no
Date: Fri, 25 Sep 1998 14:05:16 +0200
From: Mona Garberg Sandringham <mona@israelmail.com>
X-Accept-Language: en
To: "Ole C. Ostlund" <falk@reality.multinet.no>
Subject: Re: Re.: Ivar Garberg og "Alexander L. Kielland"
References: <199809250918.FAA09988@mx02.globecomm.net>

"Ole C. Ostlund" wrote:
Tilbakemelding på e-mail fra Ivar Garberg 20:44 24.09.98 +0200:
Hvis du med vidløftige konspirasjonteoerier mener de notatene, datakortene, jeg i sin tid mottok fra Reme i Kiellandfondet, om narkotikaaktivitetene rundt Johan Brun og hans forbindelse til Stavanger Drilling som opererte Alexander L. Kielland-plattformen, Storebrand og andre interessenter, fortalte Reme at disse var utarbeidet av deg. Notatene (datakortene), både den såkalte originale versjonen og en noe senere variant fra 82 med diverse endringer + nye opplysninger med tittelen "Finansspillet om "Alexander L. Kielland" og "Henrik Ibsen", ble overlevert daværende Riksadvokat Fredrik Rieber Mohn i møte på hans kontor 21.12.87. Tilstede på møtet var forøvrig daværende ass. riksadv. Tor Aksel Busch, konsulent Engheim og fra min side adv. Terje Nordvi. Overleveringen er bekreftet i rekommandert brev, min ref; rek 571C/OCO datert Trh 30.12.87, sammen med oversendelse av supplerende informasjon deriblandt kopi av artikkel i Newsweek 6. jan 1986 omhandlende FBI rapport om mafiaens infiltrasjon i legitime virksomheter. Kopi av brevet ble bl.a. tilsendt Justisdepartementet.

Ja, da vet vi jo hvor sakene befinner seg, og hvor det ble av disse datakortene. Da vet Riksadvokaten like mye som det jeg visste.

Rieber Mohn var statsadvokat i Stavanger frem til like før Kielland-havariet da han ble ansatt i justisdepartementet under daværende justisminister Andreas Cappelen. Dette var vel mens Johan Brun drev sin virksomhet på Mariero? At ikke mannskaper er avhørt viser at der er flere muligheter for videre etterforskning i inn og utland. Den bør imidlertid skje av mest mulig uhilded ekspertise med assistanse fra internasjonal ekspertise fra FBI og Scotland Yard. Dette gjelder også din rolle i saken, såvel som min og andres roller, herunder journalister (Rolf Dyrnes Svendsen, Kjell Gjerseth), embetsmenn og politikere. Når det gjelder sistnevnte kategori er det min holdning at saken når den tid kommer gjøres gjenstand for offentlig høring i Stortinget. Med ditt engasjement fra et tidlig tidspunkt antar jeg du er kjent med avhøret av Carl Georg Andersen, født 13.05.27 i U.S.A., som på politikammeret i Mandal 15.04.1980 ga uttrykk for at han trodde det var sabotasje.

Jeg har ikke kjennskap til andre politiavhør enn mitt eget avhør.

Ole Østlund

Ivar Garberg
-------------------------------------------------------------------------
Til Tor Gunnar Tollaksen, her ender dialogen med Ivar Garberg.
Hører fra deg.
Mvh Ole

Retur til mailkorrespondanse med Tor Gunnar Tollaksen, RA


Link til Ivar Garberg
Notatene til Ivar Garberg.
Brev til Riksadvokaten av 31 desember 1987.
Retur til front page