BLOW OUT!

To whom it may concern

Det kan med overveiende sannsynlighet slås fast at det var norske sabotører som utførte sprengningsaksjonen mot "Kielland"-plattformen 27 mars 1980. Gå til "ALK-Truth"

At myndighetene på et tidlig tidspunkt hadde vitende om at riggen var sprengt vitner også boken "Nordsjøtragedien" om. Selv om boken, som kom ut på PAX forlag få dager etter katastrofen - forordet er datert 13 april 1980, sementerer tretthetssprekken som årsak, er der i boken på side 155 inntatt et bilde av en terrorist med skytevåpen med undertekst, sitat; "Rett etter katastrofen ble det meldt at terrorpoliti planlegges for oljefeltene. Samtidig bygges kontrollinnstansene ned!", sitat slutt (vedlegges skann0034.jpg og skann 0036.jpg).

I boken rettes også søkelyset på Oljeboring i nordområdene og risikoen for skadevirkninger ved forurensning, herunder utblåsning - "Blow Out" på havbunnen, side 90, sitat; OLJEARBEIDARAR ER IKKJE I TVIL OM KVA DEN NESTE STORE ULYKKA BLIR: EI UTBLÅSING. Det er derfor viktig at debatten etter "Alexander L. kielland" ikkje blir snevra inn til eit spørsmål om overlevingsdrakter og stag." sitat slutt. (se skann 0037.jpg)

Flere av bokens sider omhandler risikoen herunder sidene 96, 97,98,99 (skann 0039.jpg og skann 0040.jpg).

Når fakta tilsier at "Kielland-katastrofen" var skapt av norske terrorister (ikke Spetnaz), skal det ikke mye fantasi til for å tenke seg at også andre former for "ulykker" herunder en oljeutblåsning kan skje ved feilbedømning, (tilsiktet inkompetanse) av en boreoperasjon på et egnet tidspunkt. Boka Nordsjøtragedien legger mer eller mindre opp til at så vil skje? Medvirkende til at så ikke har skjedd, kan være at der i 1981 kom tekniske løsninger for kontroll av "Blow Out" (se skann 0042.jpg), og at motivet for å hindre utvikling av slikt utstyr med følgende reduksjon i risikonivået har vært dominerende hos motstanderne for oljeboring i nord fremfor en direkte aksjon.

Men hvor lenge vil den situasjonen bestå? En ukontrollerbar oljeutblåsning på Haltenbanken, eller annet passende sted, vil før Stortingsvalget til høsten trolig sette en effektiv stopper for åpning av oljeboring i Lofoten og Vestereålen. Aksjonistene for å stanse oljeboring i disse farvannene er mange.

For å motvirke slike planer bør der utarbeides en beredskapstrategi for hvordan en utblåsning skal bringes under kontroll med minst mulig skadevirkning. Med troverdig metode og utstyr vil også flere kunne slutte seg til et vedtak om oljeleting i følsomme farvann. Her kan "Boprod" konseptet innpasset i en operasjonsplan være en rimelig sikkerhetsforanstalting.

Tilbakemeldinger ønskes.

falk
Ole Østlund

Link: The "Boprod" Blow Out Production System


Loaded June 22nd 2009
Return to front page