NB!  Kun for Multinets kunder !

Abonnementsavtale for Internett tilknyttning mot MultiNet AS

Abonnementsavtale for Internett tilknyttning mot MultiNet AS

1. Kunde, bruker og abonnement.

I det følgende er med utrykket Kunde ment den fysiske eller juridiske
personen som har tegnet abonnement hos MultiNet AS. Bruker er en fysisk
person som enten er identisk med Kunden eller som Kunden har latt få
tilgang til abonnementet. Kunden er ansvarlig for alle Brukere og at disse
etterlever avtalevilkårene.

Abonnement hos MultiNet AS tilhører Kunden, og kan ikke overdraes uten
skriftlig godkjennelse av MultiNet AS.

2. Tjenester

Hvilke tjenester som inngår i abonnementet hos MultiNet AS vil variere over
tid. MultiNet AS vil etterstrebe å levere et stort, variert og pålitelig
tjenestespekter, men MultiNet AS forbeholder seg alle rettigheter til til å
utvide, endre og innskrenke tjenestespekteret uten forhåndsvarsling til
Kunden. Tjenesten hører inn under området datakommunikasjon, og typiske
tjenester er elektronisk post, informasjonshenting og adgang til arkiver
med programvare og informasjon.

3. Betaling

Kunden forplikter seg til å betale etter gjeldende priser for aktuell
abonnementstype. Prisøkning vil ikke skje midt i en avtaleperiode.
Belastning av fast abonnementsavgift, avregning for tidsforbruk og for
andre tjenester skjer periodisk, og skal betales innen 14 dager fra
fakturering om ikke annet er skriftlig avtalt.

Dersom kunden mottar en faktura som kunden mener er uriktig, må klage skje
innen tre uker etter mottak av denne.

4. Ansvarlig for bruk av abonnementet

Kunden forplikter seg til å holde sitt brukernavn og passord hemmelig slik
at ingen andre kan få tilgang til dette. Om kunden på noe tidspunkt får
mistanke om at et passord på et abonnement er kjent for uvedkommende
plikter kunden å melde dette snaret mulig til MultiNet AS pr. e-mail til
drift@multinet.no eller pr. telefon, så eventuelle skader kan
minimaliseres.

5. Skikk og bruk.

Kunden forplikter seg til å følge normal skikk og bruk i utnyttelse av
tjenestene, inklusive å holde seg innenfor de rammene for bruk av
tjenestene som er beskrevet nærmere under.

MultiNet AS gir fri tilgang til det verdensomspennende Internett. På
Internett hersker det et sett skikk og bruk regler som kalles net(t)ikette,
men det finnes ingen sentral styring og kontroll. Alle brukere av MultiNet
AS plikter å gjøre seg kjent med skikk og bruk på Internett, og innordne
sin bruk av nettet etter dette. Dette gjelder spesielt ved bruk av e-mail
og Usenet News.

Misbruk av nettressurser, inklusive masseutsendelse av reklame ved hjelp av
Usenet News eller e-mail vil ikke bli akseptert. Det samme gjelder bruk av
nettet til å spre eller reklamere for kjedebrev, kjedebrevlignende
lotterier og opplegg for MLM (Multi Level Marketing). Det er heller ikke
lov å benytte MultiNet AS sine tjenester til å spre datavirus, programvare
med opphavsrett, sårende og/eller støtende materiale (herunder rasisme og
pornografi) og hva ellers som måtte være i strid med norsk lovgivning.
Sunn fornuft og alminnelig høflighet er et godt utgangspunkt for hvordan
man oppfører seg på nettet. Mer informasjon om skikk og bruk finnes på
hjemmesiden til MultiNet AS på adressen http://www.multinet.no/

6. Ansvar og beskyttelse av informasjon

MultiNet AS tar intet ansvar for direkte eller indirekte konsekvenser av
kundens bruk av tjenestene som leveres, uansett grunn. Kunden er selv
ansvarlig for bruk av sitt abonnement.

MultiNet AS forplikter seg til å sikre kundens data best mulig. Dette
innebærer regelmessig backup av data, samt generell sikring av data mot
urettmessig tilgang, men MultiNet AS er ikke ansvarlig for tap eller skade
på slik informasjon. Videre vil MultiNet AS til enhver tid søke å sikre all
informasjon kunden ikke selv gjør tilgjengelig for andre mot uautorisert
innsyn, kopiering eller annen uønsket virksomhet. MultiNet AS påtar seg
imidlertid intet ansvar for slik sikring av informasjon.

Det er ikke tillatt å forsøke å gjette passord eller tilegne seg passord
til andre MultiNet brukere, såvel som brukere ved andre maskiner på
Internett. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten på
maskiner tilknyttet Internett.

7. Varsling ved driftsavbrudd

MultiNet AS forplikter seg til å levere en stabil og sikker tjeneste med så
få driftsavbrudd som mulig. Alle planlagte driftsavbrudd skal varsles på
forhånd, og dette vil bli gjort på MultiNet's hjemmeside under meldinger
til våre abonnenter (http://www.multinet.no/kundeinfo/meldinger.phtml).
Uregelmessige driftsavbrudd vil også bli loggført her.

8. Oppsett av nettbaserte tjenester

Brukere skal ikke innstallere, kompilere eller sette opp nettbaserte
tjenester fra egen konto uten først å ha tatt kontakt med MultiNet AS for å
innhente tillatelse. Dette gjelder all klient/tjenerbasert programvare som
gjør bruk av Internett, og gjelder både klient- og tjenerdelen av slik
programvare. Vi gjør oppmerksom på at også IRC-roboter (såkalte "boter") og
FSP-tjenere og -klienter er omfattet av dette påbudet. Normalt tillater vi
slike aktiviteter, men det skal klareres formelt via e-mail til
drift@multinet.no først.

9. Private hjemmesider

Kunder har anledning til å ha egne, private WWW-hjemmesider på sitt
filområde hos MultiNet AS. Disse sidene kan inneholde presentasjon av en
selv og hobbyer, interesser, o.l. Komersielle presentasjoner, herunder
presentasjon av firmaer og produkter for salg, eller presentasjon av
foreninger som mottar offentlig støtte og/eller krever avgift fra sine
medlemmer, kan kun legges ut etter særskilt avtale med MultiNet AS.

10. Norsk straffelov, sivilrettslig forfølgelse.

Tilknyttning til MultiNet AS skal ikke bnyttes til aktiviteter som vil
kunne rammes av norsk straffelov eller som åpner opp for sivilrettslig
forfølgelse.

11. Varighet og oppsigelse.

Abonnementet løper til det sies opp skriftlig av en av partene.
Kunden har når som helst anledning til å si opp abonnementet, men
gjenværende innbetalt abonnementsbeløp vil ikke bli refundert ved slik
oppsigelse.

Ved mislighold av denne avtalen, forbeholder MultiNet AS seg retten til å
sperre abonnementet for bruk inntil forholdet er avklart. Ved gjentatt
mislighold eller alvorlige brudd på vil MultiNet AS kunne avslutte
kundeforholdet. MultiNet AS er ikke forpliktet til å refundere
abonnementsbeløp for resten av avtaleperioden ved slik oppsigelse.


MultiNet AS, 23 Mars 1998