"PARTNAIR" - "KIELLAND"

Utdrag fra boken "Sabotasjen mot Kielland", utgitt 1992, side 281. Gjengitt av forfatteren, sitat:


"I 1988 fremmet stortingsrepresentant Magnar G. Huseby fra Høyre, spørsmål til daværende justisminister Bøsterud om hun ville igangsette etterforskning av ryktene om narkotika på "Kielland" og om dette hadde noen sammenheng med havariet. Etterforskning ble ikke iverksatt.

I mai 1989 sendte jeg brev til den nyopprettede økokrimgruppen ved politiet i Oslo, om forholdet Statoil - NPC/KE - B&R, og hvilket jeg oppfattet som korrupsjon innen statens oljevirksomhet. Etterforskning ble ikke iverksatt. Økokrim-gruppen hadde kapasitetsproblemer grunnet arbeidet med Einfrid Halvorsen-saken.

Under valgkampen i 1989 kontaktet jeg Fremskrittspartiets formann Carl.I.Hagen angående "Kielland". Jeg spurte om Fremskrittspartiet i regjeringsposisjon ville arbeide for at denne skamplett i norsk rettshistorie får et etterspill nasjonen kan være bekjent av i fremtiden. Det samme spørsmål som jeg stilte Hagen hadde jeg reist i en løpeseddel som ble utdelt til politikere og andre på Nordre gate i Trondheim to uker før. Der rettet jeg også søkelyset på sabotasjehandlinger mot norske oljeinnstallasjoner og om Fremskrittspartiet ville søke å avdekke kreftene bak, selv om det skulle vise seg å innvolvere KGB, Khadaffi, mafia eller andre. Under møtet på Royal Garden den 7. september 1989 lovte Hagen å se på "Kielland". Hagens svar er gjengitt i Trondheimsavisa påfølgende dag: - "Jeg skal med glede følge opp og få saken reist igjen, men jeg vil gjerne ha mere dokumentasjon. Min hovedholdning er at vi alltid ønsker å komme til bunns i sannheten. Jeg skriver gjerne under på en henvendelse til F.B.I."

Den dagen, den 8. september 1989 havarerte Partnair's rute 394 over Skagerak hvor 55 mennesker ble drept. VG's overskrift på første side var: - "SABOTASJE? - Sabbotasje eller eksplosjon kan være årsak til den tragiske flyulykken i dansk luftrom i Skagerak kl. 16.57."

Statsminister Gro Harlem Brundtland avlyste valgkampen tre dager før valget. Ulykken med "Partnair" - flyet er heller ikke endelig avklart."
,
sitat slutt.

Riksadvokaten har i alle år vegret seg for å ta opp "Kiellandsaken" til ny etterforskning. Slik saken utviklet seg avdekket den forhold som vedkom hele det norske folk i tillegg til etterlatte og overlevende. Saksbehandleingen og motstanden mot å ta saken opp på nytt stillte en rekke prinsippielle spørsmål om norsk rettsvesen og rettssikkerhet, som igjen reiste spørsmål om maktfordeling og maktkonsenstrasjon i det norske samfunn, til skade for enkeltindividets menneskerettigheter.

Pressens manglende håndtering av saken reiser også spørsmål ved ytringsfriheten og medias rolle i å forsvare det frie ords rett i Norge. I videste forstand reiser "Kielland"-saken spørsmål om den i grunnloven tiltenkte maktfordeling mellom Storting - Regjering - og Domstolene, i praksis er undergravd i Norges politiske liv av i dag. Det er alvorlige sykdomstegn som avdekkes ved landets konstitusjonelle helse, og som ikke kan feies under teppet om demokratiet i Norge skal bestå.

Organisasjon F.A.L.K til ; Fremme av ny etteforskning av Alexander L. Kielland katastrofen og økt rettsikkerhet , ble etablert i januar 1990.

Organisasjonen har konsentert seg om å få gjennomslag for ny etterforskning i "Kielland"-saken, av norske myndigheter i samarbeide med F.B.I. og Scotland Yard. Av de 123 som mistet livet i katastrofen var 27 britiske og 2 amerikanske statsborgere, samtidig tilsier sakens internasjonale tilsnitt (korrupsjon, narkotika) det ønskelig med ekstern ekspertise fra instanser som F.B.I. og Scotland Yard. Riksadvokatembetets motstand mot å ta saken opp på nytt har vært stor.

I følge norsk konstitusjon er det bare Kongen i statsråd som kan instruere en unnfallende Riksadvokat. Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland vegret seg i 1987 å legge frem saken for Kong Olav V i statsråd, ref boken Sabotasjen mot Kielland side 200/201.

Kontakt med britiske og amerikanske myndigheter tilsier at disse kun kan bistå etter offisiell anmodning fra norske myndigheter.

Organisasjon F.A.L.K - nåmere FALK International har virket for at det fremmes et Dokument 8 forslag i Stortinget, og hvor regjeringen pålegges å fremme saken om ny etterforskning for Kongen i Statsråd. Dette har det så langt vært umulig å få gjennomslag for. Et midlere tiltak er at der fremmes et Dokument 8, om at Kongen i statsråd pålegger Riksadvokaten om å innhente opplysninger som F.B.I. og Scotland Yard måtte sitte inne med, i sakens anledning.

Trondheim 8 mars 2005
Ole Østlund
FALK International


Return to front page