Ila Stålindustri A/S

Til grunnlag for forhandlinger om overtakelse og oppstart av ny virksomhet ved Aker Trøndelag avdeling Ila, fra og med 01.09.1983 Ila Stålindustri A/S, vises til takstforretning av september 1982 fra firma Sivilingeniør Reidar Agdestein A/S. Takstsammendraget viser en substansverdi stor kr. 11.858.000,- og realisasjonsverdi kr. 5.606.000,-

Virksomheten ble overtatt etter avtale mellom Stålkonstruksjoner A/S og Aker Trøndelag A/S, som selger, og Forhandlingsutvalget for overtagelse av avd. Ila og deres firma, A/S Ila Stålindustri, under stiftelse, som Kjøper. Virksomheten ble overtatt som "Going Concern" ved at Kjøper påtok seg arbeidsgiveransvar for de ansatte og gjeldsforpliktelse som ved overtakelsen var i størrelsesorden kr. 394.444,-

Gjelden sett i forhold til verdien av virksomheten utgjorde etter hensikten et godt økonomisk grunnlag for videre drift.

Ole Østlund medundertegnet salg/kjøpsavtalen på vegne av A/S Ila Stålindustri. Aksjekapitalen i A/S Ila Stålindustri utgjorde kr. 350.000 hvorav Ole Østlund's selskap O.C.Østlund A/S inngikk som hovedaksjonær med kr. 100.000. Der ble ingått en aksjonæravtale mellom O.C.Østlund A/S og de andre aksjonærene. Aksjonæravtalen ga O.C.Østlund A/S rett til i tiden fra 01.01.1986 å utvide sin eierandel i selskapet til 60% ved tegning av aksjer til pari kurs pålydende kr. 100,- pr aksje.

Gjennom en kapitalutvidelse i selskapet og økonomisk utlegg stort kr. 225.000,- var O.C.Østlund A/S gitt rett til å overta 60% av selskapet. En betenkning over aksjonæravtalens gyldighet og forholdet til de øvrige aksjonærer i Ila Stålindustri A/S er utført av advokatfirmaet Dahl, Nordvi & Jacobsen i brev av 13.03.1987 til O.C.Østlund A/S.
Brev av 13.03.87 side 1
Brev av 13.03.87 side 2

DnB (DnC) kunne sikret egen økonomisk eksponering ved å bistå O.C.Østlund A/S til utøvelse av aksjonæravtalens rett til å øke eierinteressen i Ila Stålindustri A/S til 60% til pari kurs, dvs kr. 225.000. Om ikke på annet så på samme måte som banken senere bisto Kjell Inge Røkke i overtakelse av aksjemajoriteten og kontrollen i Aker. I stedet medvirker banken gjennom sine avslag i 1987 på Østlund's søknader om utvidet kreditt til at Ole Østlund primo 1988 ser seg tvungent til å be om oppbudsbegjæring for selskapet O.C.Østlund A/S.

Bankens håndtering av kundeforholdet blir ikke bedre ved at bankens representant i første skiftesamling unnlot å påpeke at midlertidig bostyrer var inhabil hvilket medførte at han ble utnevnt til permanent bostyrer med mulighet til å trenere verdiene i boet.


Tilbake